سالها کنار این ساحل منتظرت بودم؛
سکانــس آخـــــر
موجی که تو را با خود آورد
مرا با خود برد